วั ฒนธรรมองค์กร

 

    บริษัท ออสก้า เอสเตท เมนเนจเม้นท์ จำกัด ประสบความสำเร็จและมีประสบการณ์อันยาวนานมากกว่า 10 ปี ด้านบริหารจัดการสินทรัพย์ ด้วยประสบการณ์ประกอบกับความชำนาญงาน ทำให้เราผ่านเหตุการณ์ยากลำบากในการบริหารมากมาย จนได้รับความไว้วางใจและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เช่น เหตุการณ์มหาอุทกภัยปี 2554,เหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง และ ปัญหาการรวมตัวต่อต้านการเคหะแห่งชาติ ณ การเคหะร่มเกล้า ฯลฯ

โดยปัจจัยหลักสำคัญที่ทำให้ทุกฝ่าย รวมถึงพนักงานทุกคนภายในบริษัท ผ่านวิกฤตและจัดการปัญหาต่างๆจนนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน คือ วัฒนธรรมภายในองค์กร โดย บริษัท ออสก้า เอสเตท เมนเนจเม้นท์ จำกัด เน้นย้ำและให้ความสำคัญ กับหลักการและแนวคิดที่กำหนดไว้ร่วมกันในการทำงาน ซึ่งตรงกับชื่อย่อของบริษัท คือ OEM (Obligation,Excellence,Merry) เป็นแนวทางและสร้างความสำเร็จให้กับบริษัท จนถึงปัจจุบันโดยบริษัทฯ นำหลักการและแนวคิดทั้ง 3 นี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งมั่นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ,สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า สร้างความรับผิดชอบให้แก่พนักงาน สร้างความสุขในการทำงาน และมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศในการทำงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่ การบริการที่สามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีและมีประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม นำไปสู่ผลลัพธ์สูงสุด คือ “การบริหารที่มีประสิทธิภาพและพึงพอใจของผู้รับบริการ”