ข่ าวสาร


บริษัท ออสก้า เอสเตท เมนเนจเม้นท์ จำกัด เข้าดำเนินการบริหารนิติ ชีวาทัยรามคำแหง

โดยบริษัทฯเข้าดำเนินการบริหารนิติ ชีวาทัยรามคำแหง และจะนำหลักการและแนวคิดทั้ง 3 Obligated, Excellent, Merry เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งมั่นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ,สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า สร้างความรับผิดชอบให้แก่พนักงาน สร้างความสุขในการทำงาน และมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศในการทำงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่ การบริการที่สามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีและมีประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม นำไปสู่ผลลัพธ์สูงสุด คือ “การบริหารที่มีประสิทธิภาพและพึงพอใจของผู้รับบริการ”