านที่ให้บริการ

 

บริษัท ออสก้า เอสเตท เมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท โดยทีมงานที่มีประสิทธิภาพและประสบการณ์ มุ่งย้ำความรับผิดชอบ,ความเป็นเลิศในการทำงาน ,บริการด้วยความเป็นมิตร ยิ้มแย้มและใส่ใจลูกค้า


งานบริหารอาคารสถานที่

 • งานด้านความปลอดภัย, งานรักษาความสะอาด,งานดูแลบำรุกรักษาภูมิทัศน์,งานกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน,ประกันภัยอาคาร งานบริหารจัดการนิติกรรมและข้อบังคับ บริหารจัดการให้เป็นไปตามกำหมายควบคุมอาคารและ/หรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง, ตรวจสอบสัญญาบริการต่างๆ เพื่อให้เกิดความยุตะรรมกับเจ้าของร่วม

งานบริหารจัดการงานธุรการบริการ

 • การให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของร่วม/ผู้ใช้พื้นที่
 • การควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน การใช้ประโยชน์ และการดำเนินงานใดๆ ให้เป็นไปตามระเบียบการระเบียบข้อบังคับของอาคารและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • การจัดให้มีการประชุมกับผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดและคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดตามระยะเวลาที่เหมาะสมซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับ เพื่อรายงานผลการบริหารจัดการของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนปรับปรุงอาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งจัดทำงบประมาณ เพื่อนำเสนอขอพิจารณาอนุมัติ และบริหารงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ

งานบัญชีการเงิน

 • ดำเนินการจัดเก็บรายได้
 • ดำเนินการติดตามทวงหนี้
 • ดำเนินการตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาปรับปรุงค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ดำเนินการจัดทำรายงานด้านบัญชีทุกๆ เดือน รวมถึงการจัดทำสรุปงบดุลประจำปี ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและโปร่งใสจากผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
 • การสรรหาและคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต โดยอ้างถึงระดับมาตรฐานประสบการณ์ ประวัติการตรวจสอบจากสถานที่ปัจจุบันและที่เคยผ่านมา เพื่อนำเสนอพิจารณาขอรับรองจากเจ้าของร่วม

งานวิศวกรรม

 • การควบคุมเปิด-ปิดการทำงานอุปกรณ์เครื่องจักร (Operation Maintenance)
 • การบำรุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์เครื่องจักร (Preventive Maintenance)
 • การซ่อมบำรุง (Repair Maintenance)
 • การจัดการพลังงาน (Energy Conservation)
 • การตรวจสอบอาคาร

งานบุคคล

 • การฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องสำหรับพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติในการให้บริการ ความรู้ทางเทคนิคเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การปลูกสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ , การสร้างทีมงาน , ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบวิศวกรรม

งานลูกค้าสัมพันธ์

 • จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อาทิเช่น งานทำบุญประจำปี, งานวันเด็ก, กิจกรรมเทิดประเกียติวันพ่อ,วันแม่, กิจกรรมทรงน้ำพระวันสงกรานต์ เป็นต้น โดยจะนำเสนอให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบก่อนการดำเนินการ

งานควบคุมและรับประกันคุณภาพงานบริการ

 • จัดให้มีผู้จัดการประจำหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการและควบคุมการปฏิบัติงานของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานใหญ่ (ส่วนกลาง) จะเข้าไปยังอาคารเพื่อให้การสนับสนุนตรวจสอบและติดตามการบริหารจัดการและควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือนและหากพบว่าบุคลากรของบริษัทฯกระทำการด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้ทรัพย์สิน ผู้ว่าจ้างเสียหาย บริษัทฯ จะดำเนินการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น

งานบริหารจัดการรายได้

 • บริการจัดเก็บส่วนที่เป็นรายได้เพิ่มเติม การเก็บค่าเช่าพื้นที่ภายในอาคาร จัดเก็บค่าเช่าพื้นที่โฆษณา จัดเก็บค่าบริการเครื่องหยอดเหรียญอัตโนมัติ รวมถึงรายได้อื่นๆ

บริการจดทะเบียนอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร

 • การรังวัดและการเตรียมเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 • การยื่นขออนุญาตก่อสร้างและเปิดใช้อาคาร
 • การจัดทำรายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • การจัดทำบัญชีทรัพย์ส่วนกลางและส่วนบุคคล บัญชีแสดงอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
 • การยื่นขอสาธารณูปโภคภายในโครงการ
 • การยื่นขอหมายเลขทะเบียนบ้าน
 • การจัดทำแผนผังแสดงรายละเอียดทรัพย์ส่วนบุคคล(ห้องชุด) และทรัพย์ส่วนกลาง
 • การจัดทำยกร่างระเบียบข้อบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย
 • การยื่นจดทะเบียนอาคารชุดและนิติบุคคลอาคารชุด
 • การยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ให้บริการงานในอาคารต่างๆเพื่อให้พื้นที่เกิดความเป็นระเบียบ ยกระดับภาพลักษณ์ อำนวยความสะดวกในการใช้พื้นที่อย่างเป็นระบบ

 • พนักงานรักษาความสะอาด บริการพนักงานดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ทั้งหมด
 • พนักงานรักษาความปลอดภัย บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.
 • พนักงานดูแลภูมิทัศน์ บริการตัดแต่งต้นไม้และสวนโดยรอบพื้นที่
 • พนักงานกำจัดแมลง บริการฉีดยากำจัดแมลงทุกเดือน
 • พนักงานธุรการ บริการพนักงานเพื่อประสานหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานเอกชนต่างๆ อาทิประสานงานจัดการฝึกอบรมการซ้อมหนีไฟประจำปี งานคัดแยกเอกสาร งานวาง/รับวางบิล
 • ช่างเทคนิค บริการทีมงานช่างที่มีความรู้ความสามารถ และมีกลางสนับสนุนและตรวจเช็คการทำงานจากส่วนกลางของบริษัทฯ
 • บริการตรวจเช็คระบบน้ำและบำบัดน้ำเสีย บริการตรวจระบบบำบัดน้ำเสียด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพการรับรองจากภาครัฐ

บริการบริหารอาคารแบบเบ็ดเสร็จ ในกรณีที่ลูกค้าเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ไม่ต้องการบริหารด้วยตนเอง หรือต้องการให้เช่าเหมา เพื่อเข้าดูแลอสังหาริมทรัพย์และเพิ่มมูลค่าในทรัพย์สิน

 • รับเหมาเช่าอาคาร,พื้นที่ โดยเรียกเก็บรายได้เอง บริการรับเหมาเช่าอาคาร,อพาร์ทเม้นท์,หอพัก

โดยให้สิทธิในการจัดเก็บรายได้ กับบริษัทฯ โดยบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการแทนเจ้าของอาคารทั้งหมด โดยบริษัทฯจะรวมงานต่างๆดังต่อไปนี้

 • งานรักษาความสะอาด บริการพนักงานดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ทั้งหมด
 • งานรักษาความปลอดภัย บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.
 • งานกำจัดแมลงและปลวก บริการฉีดยากำจัดแมลงทุกเดือน
 • งานตกแต่งต้นไม้และสวนโดยรอบพื้นที่
 • งานควบคุมอาคารและซ่อมบำรุง* บริการทีมงานช่างที่มีความรู้ความสามารถ และมีกลางสนับสนุนและตรวจเช็คการทำงานจากส่วนกลางของบริษัทฯ เพื่อให้อาคารถูกใช้ได้อย่างปลอดภัย (* เงื่อนไขการซ่อมบำรุงขึ้นอยู่กับข้อตกลง แต่จะไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอาไหล่ของอุปกรณ์อาคาร)
 • งานประสานหน่วยงานรัฐ บริการประสานงานจัดการฝึกอบรมการซ้อมหนีไฟประจำปี
 • งานประสานงานผู้เช่าหรือผู้อยู่อาศัย บริการติดต่อ ประชาสัมพันธ์ ออกข้อกำหนด วางกฏเกณฑ์และควบคุมให้อาคารมีการใช้งานอย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพ
 • งานธุรการต่างๆ

เพื่อสนับสนุนเจ้าของโครงการใหม่ที่ขาดแคลนบุคคลากร หรือต้องการใช้บุคคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านงานขาย หรือด้านนิติกรรมในการโอนกรรมสิทธิ์ต่างๆ

 • บริหารงานขาย (Project Sales) บริการพนักงานขายประจำโครงการ
 • บริการประสานงานส่งมอบงานแก้ไข บริการนัดหมายผู้ซื้อเข้าทำการตรวจเช็ครายการแก้ไขต่างๆ เพื่อทำการรับมอบห้อง/บ้าน เสร็จสิ้น
 • บริการงานด้านโอนกรรมสิทธิ์ บริการประสานงานด้านเอกสาร ขอสินเชื่อกับไฟแนนซ์ เอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ รวมถึงการไปโอนกรรมสิทธิ์ ณ กรมที่ดิน